OVK Uppsala: Besiktning & åtgärdshantering

Få offert »

Få ett pris på OVK idag

OVK Uppsala. Genom oss på Ventus Norden får du tillgång till professionella besiktningsmän med mångårig erfarenhet utav OVK.

Vi har lång erfarenhet utav obligatoriska ventilationskontroller och hjälper er även att ordna de eventuella problem som uppmärksammas i samband med kontrollen.

Om du vill få en kostnadsfri konsultation ifrån en utav våra OVK-experter, kontakta oss idag så återkommer vi till dig inom en arbetsdag.

Få offert »
OVK uppsala

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll som ska genomföras regelbundet i de allra flesta byggnader. Skälet till att man gör en OVK är för att se till att inomhusluften i en fastighet är bra samtidigt som ventilationssystemet fungerar korrekt.

Det är en viktig kontroll som görs för att säkerhetsställa att den luft vi andas in är ren och fri från farliga partiklar. I samband med en OVK kan kontrollanten även ge råd för hur fastighetsägaren kan minska energiförbrukningen genom ventilationssystemet.

Varje fastighetsägare är förpliktade att genomföra en OVK enligt de regler som finns. Det är också en fastighetsägare som är ansvarig för att inomhusklimatet är bra. Vid eventuella brister kommer fastighetsägaren att åläggas att åtgärda dessa brister.

Protokollet för varje OVK förvaras även hos kommunens byggnadsnämnd. En OVK kan endast utföras av en certifierad kontrollant. Vi på Ventus Norden har certifierade kontrollanter och kan således erbjuda dig OVK i Uppsala.

OVK besiktning Uppsala kommun

Näst intill alla fastigheter för boende, fabriker, restauranger, butikslokaler, kontor och andra fastigheter som inrymmer lokaler där folk vistas behöver utföra en OVK i Uppsala. Det är fastigheterna som är ansvariga för att beställa och se till att en OVK genomförs.

Det krävs att det är en certifierad kontrollant som utför OVK. Kontrollanten kommer att upprätta ett protokoll som påvisar eventuella brister i ventilationssystemen. Dessa brister är fastighetsägaren tvungen att åtgärda.

I samband med en OVK i Uppsala kommer kontrollanten också att lämna råd kring ventilationen och hur den kan effektiviseras och även användas för att minska fastighetens energiförbrukning. Dessa råd är dock inte fastighetsägaren förpliktad att följa, enbart de brister som föreligger enligt den besiktning som har genomförts.

Läs mer om OVK på Uppsala.se

Hur ofta behöver en fastighet utföra en OVK?

En OVK ska genomföras regelbundet för att kontrollera inomhusklimatet i fastigheterna. Skolor, vårdcentraler, läkarmottagningar, sjukhus och andra liknande lokaler ska genomföra en OVK-besiktning var tredje år.

Denna OVK ska genomföras oavsett vilket system fastigheten använder för sin ventilation. Fastigheter som använder sig av FT eller FTX-system såsom flerfamiljsbostäder, kontorslokaler, personalutrymmen, butiker, restauranger och andra offentliga lokaler ska genomföra en OVK var tredje år.

För fastigheter som har självdragsventilation eller använder F eller FX-system såsom exempelvis fastigheter med flera bostäder, kontor, fabriker eller liknande fastigheter ska genomföra en OVK var 6:e år.

För små fastigheter som exempelvis enplans eller tvåplansvillor som använder FT, FX eller FTX-system ska endast en kontrollbesiktning genomföras i samband med installation av systemen. Därefter krävs inga regelbundna besiktningar.

Är du osäker för vad som gäller för din fastighet är du välkommen att kontakta oss på Ventus Norden för mer information. Vi är certifierade inom OVK och även specialister då det kommer till FTX-system.

Varför gör man OVK?

Skälet till att man regelbundet utför en OVK beror på att fastighetens ventilationssystem behöver kontrolleras så att det fungerar korrekt. Bland annat kontrolleras så att det inte finns några föroreningar i ventilationssystemen eller som förs med i luften förs in i inomhusluften.

Föroreningar som förs in till lokalerna eller bostäderna kan göra att personer som vistas i lokalerna blir trötta eller till och med sjuka. Därför är det viktigt att kontrollera att inomhusklimatet i lokaler där personer vistas är fria från föroreningar.

Vid en OVK kontrollerar man också att ventilationssystemet fungerar korrekt och enligt de föreskrifter som följdes i samband med installationen. Det kontrolleras också om det finns möjlighet att förbättra ventilationssystemet i syfte att minska fastighetens energiförbrukning.

Dock är kontrollen av energiförbrukningen endast rådgivande och det är upp till varje fastighetsägare om de vill följa dessa rekommendationer för energisparande åtgärder eller inte.

Efter en utförd OVK upprättas ett protokoll som anger om fastigheten är godkänd eller om det föreligger brister som behöver åtgärdas. De brister som behöver åtgärdas är fastighetsägaren skyldig att åtgärda inom rimlig tid.

Den som har utfört en OVK lämnar sedan in ett protokoll till kommunens byggnadsnämnd som senare gör uppföljningar för att kontrollera att de brister som framkommit har åtgärdats.

Om en fastighetsägare inte åtgärdar de brister som framkommit vid en OVK kan fastighetsägaren åläggas vite fram till dess att bristerna har åtgärdats. Oavsett om det finns restauranger, bostäder eller kontor i fastigheten som hyrs av andra personer eller företag är det alltid fastighetsägaren som är skyldig att åtgärda de brister som framkommit vid en OVK.

När bristerna är åtgärdade ska fastighetsägaren sätta upp ett intyg på synlig plats i fastigheten som visar att kontroll av ventilationssystemet har genomförts.

Vem får utföra obligatorisk ventilationskontroll?

En OVK, en obligatorisk ventilationskontroll, kan endast utföras av certifierade kontrollanter. En certifierad kontroll har den kunskap och utbildning som krävs för att bedöma ett ventilationssystems funktioner.

En kontrollant har också kunskap om hur ett ventilationssystem kan användas för energisparande åtgärder. Vid varje OVK kommer kontrollanten också att lämna rådgivande information om hur fastighetsägaren kan använda fastighetens ventilationssystem för att spara energi.

Dessa råd är endast vägledande och inget som fastighetsägaren behöver följa. Dock behöver fastighetsägaren enligt lag åtgärda de brister som uppkommer i en OVK annars kan fastighetsägaren beläggas med vite.

Ventus Norden kan erbjuda dig som fastighetsägare OVK. Vi har certifierade kontrollanter som utför OVK över stora delar av Sverige. Våra kontrollanter lämnar också information om åtgärder som kan utföras för att spara energi som över tid kan vara mycket lönsamt. Kontakta oss på Ventus Norden för mer information om hur vi kan hjälpa dig med en OVK och med förbättringar av din fastighets ventilationssystem.

Så säger lagen

Sedan år 1991 är det lag på att alla fastigheter som inrymmer personer ska besiktigas regelbundet var 3:e eller var 6:e år. Lagen kom till för att värna om att inomhusklimatet i varje fastighet som inrymmer personer var tjänlig, inte innehåller föroreningar och hade en bra cirkulation så att personer som vistas i lokalerna inte blir trötta eller sjuka.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att utföra en OVK enligt de bestämmelser som finns i lagen, oavsett vem som använder fastighetens lokaler och oavsett verksamhet.

Resultatet av en OVK rapporteras till kommunens byggnadsnämnd, som också ansvarar för att följa upp att eventuella brister som framkommit åtgärdas. Om fastighetsägaren inte åtgärdar brister eller utför en OVK enligt de regler som finns kan fastighetsägaren bli tvungen att betala böter.

Få offert på OVK i Uppsala idag

Få offert »