Så genomförs en OVK-besiktning

Här kan du läsa mer om hur en OVK-besiktning går till.

Nästan alla fastigheter som inrymmer personer behöver genomföra en OVK besiktning regelbundet. Det omfattar bland annat lägenhetshus, kontor, butikslokaler, fabriker, skolor, sjukhus, vårdcentraler, restauranger, eventlokaler, och många andra typer av lokaler. En fastighet behöver genomföra en OVK besiktning var 3:e eller var 6:e år, beroende på fastighetens ventilationssystem.

Enligt lag är det krav på att fastigheter ska genomföra en OVK besiktning enligt de regler som finns. De fastighetsägare som inte genomför en OVK enligt lagen om OVK eller som inte åtgärder de brister som upptäcks vid en OVK kan bli tvingade att betala böter. Det är kommunens byggnadsnämnd som följer upp att brister är åtgärdade och som också delar ut böter till fastighetsägare som inte följer lagen.

så genomförs en ovk-besiktning

Så genomförs besiktningen

En OVK besiktning kan endast genomföras av en certifierad kontrollant. En certifierad kontrollant har den utbildning och kunskap som krävs för att kunna utföra en korrekt besiktning av ett ventilationssystem. En kontrollant har en besiktningslista över de punkter som ska ingå i en OVK besiktning.

Beroende på fastighet och ventilationssystem kan de olika punkterna i listan skiljas åt en del. Dock går besiktning ut på att den fastigheten som besiktigas har ett bra inomhusklimat som gör att personer som vistas i fastighetens lokaler eller bostäder inte blir trötta eller sjuka av inomhusluften.

Vid en OVK besiktning kontrolleras bland annat nedanstående punkter.

  • Kontroll utförs av ventilationssystem så att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser och de riktlinjer som förelåg i samband med installationen.
  • Det sker kontroller att ventilationssystemet inte har förändrats, att delar bytts ut eller lagats.
  • Besiktningsmannen kontrollerar så att det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet och att det inte förs in dålig luft genom ventilationssystemet.
  • Kontroll sker så att ventilationssystemet fungerar enligt tidigare besiktningar och enligt de lagar och förordningar som finns.
  • Kontroll ska också ske av att det finns instruktioner och skötselbeskrivning av ventilationssystemet tydligt uppsatta i fastigheten.
  • Sedan år 2007 ska en besiktningsman även undersöka om det finns möjlighet att genomföra energisparande åtgärder med hjälp av ventilationssystemet. Eventuella åtgärder som rapporteras är endast vägledande för fastighetsägaren och det finns inga krav på att dessa förslag behöver åtgärdas.

Efter att en OVK besiktning är utförd lämnas ett protokoll till dels fastighetsägaren och dels till kommunens byggnadsnämnd. Om det föreligger några brister så kommer fastighetsägaren att åläggas att snarast åtgärda dessa brister. Det är kommunens byggnadsnämnd som senare ansvarar för att följa upp att bristerna är åtgärdade. De är också byggnadsnämnden som delar ut böter till de fastighetsägare som inte åtgärdar de brister som en OVK besiktning har påvisat.

Efter att en OVK besiktning är klar och godkänd får fastighetsägaren ett intyg om att en OVK besiktning är genomförd. Detta intyg ska sätta upp i fastigheten, väl synlig för de som vill ta del av resultatet.

Vi hos Ventus Norden har egna certifierade kontrollanter som utför OVK besiktningar. Kontakta oss för tidsbokning eller för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare med din OVK besiktning. Ventus Norden är specialister på ventilationssystem och kan också hjälpa till med att åtgärda de brister som eventuellt påvisas efter en OVK besiktning.

Få offert på OVK i Uppsala

Få Offert »